Hizmetlerimiz

Laboratuvar Numune Analizi Aydınlatma Metni

İZLADAŞ

NUMUNE ANALİZİ AYDINLATMA METNİ

            İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (“İZLADAŞ”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve veri güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermekteyiz.

Bu kapsamda, numune analiz sürecindeki kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla İZLADAŞ tarafından Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1- VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) İZLADAŞ veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Unvan              : İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

İnternet                        : http://izladas.com.tr/

Telefon                        : +90 (232) 481 11 17

E-Posta            : kvkk@izladas.com.tr

Adres               : Şehit Fethi Bey Cd. No:32/A Konak/İZMİR

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, İZLADAŞ tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • İZLADAŞ tarafından verilmekte olan her türlü hizmetin gerçekleştirilmesi ve bunlardan faydalanabilinmesi
 • İZLADAŞ’ın faaliyetlerinin öngörülen prosedürler ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • İZLADAŞ’ın iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İZLADAŞ’ın iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Verilerin doğru ve güncel tutulması
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu gereğince yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, İZLADAŞ’ın faaliyetlerini sürdürebilmesi için kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; aşağıdaki tüzel ve gerçek kişilere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yurtiçi ilgililerine aktarılabilecektir;

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Veri Aktarım Amacı

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki ilişkiden kaynaklanan yetkisi ve tarafınızca verilen talimatlar dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

İşbu aydınlatma metnine konu faaliyet kapsamında özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemekte olduğundan bu kişisel verileriniz aktarıma konu olmayacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

KVKK’nın 5’inci ve 6’ıncı maddeleri gereğince kişisel verileriniz sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, İZLADAŞ merkezinin ve birimlerinin bulunduğu adreslere tarafınızca gönderilen veya İZLADAŞ çalışanları tarafından elden teslim alınan dokümanlar ve numune formları, elektronik posta, telefon, diğer elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yapılan bildirimler, web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, başvuru formları, imzalanan sözleşmeler, matbu form, adli/idari kayıtların taranması, kimlik belgeniz, sözlü olarak veya İZLADAŞ merkez ve idari birimlerinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ve İZLADAŞ’ın sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki gerekçesi; başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat olmak üzere, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve ikincil mevzuat, Türk Borçlar Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm yasal mevzuat uyarınca İZLADAŞ’ın faaliyetlerini sürdürebilmesi ve yükümlülüklerini yerine getirilmesidir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://izladas.com.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz İzladaş Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre, “Şehit Fethi Bey Cd. No:32/A Konak/İZMİR” adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@izladas.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

Deneyiminizi geliştirmek ve site kullanımınızın analizi için KVKK kapsamında çerezleri kullanıyoruz. Sitemize göz atarak veya bu bilgilendirmeyi kapatarak, Çerez Kullanımı`nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.