Hizmetlerimiz

İnternet Sitesi Çerez Politikası Aydınlatma Metni

           

İZLADAŞ

İNTERNET SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ


             İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (“İZLADAŞ”, “VERİ SORUMLUSU”)  olarak, kullanıcılarımızın internet (“web”) hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde yararlanmalarını sağlamak, kullanıcı deneyimini geliştirmek, istatistik bilgilerini derlemek ve ziyaretçilerimizin gizliliğini korumak için çeşitli çerez veri dosyaları kullanıyoruz. Veri sorumlusu sıfatıyla, çerezler vasıtasıyla kişisel veriler toplanmaktadır.

İnternet sayfamızı ziyaret ederek çerezlerin, bu İnternet Sitesi Çerez Politikası ile uyumlu bir şekilde çalışmasına onay vermiş olursunuz. Sitemizde çerezlerin devre dışı bırakılmasını istiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarında düzenleme yapabilirsiniz. İnternet sitemizden ve uygulamadan tam anlamıyla yararlanmak için çerezlere izin vermenizi öneririz. Veri sorumlusu, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (Kanun) 5/2. maddesinde belirtilen şartları (hukuki sebepler) karşılamak şartıyla veya veri sahibinin açık rızası ile çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileri işleyebilir. Veri sorumlusu olarak, web sitemizde ve uygulamalarımızda kullandığımız çerezleri yürürlükten kaldırabilir, türlerini veya işlevlerini değiştirebiliriz. Aydınlatma metnimiz üzerinde yapılan olan her türlü güncelleme web sitemizde ve web uygulamalarımızda yayınlanmasıyla birlikte yürürlük kazanacaktır.

WEB SİTEMİZDE NE TÜR ÇEREZLER KULLANIYORUZ?

 • İstatistik Çerezleri: İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılırlar.

Söz konusu işleme faaliyeti

 • İnternet sitemiz ziyaretçi analizinin yapılabilmesi
 • İnternet sitesi hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde yararlanmayı sağlamak
 • Kullanıcı deneyimini geliştirmek
 • İstatistik bilgilerini derlemek
 • İnternet sitemiz hakkındaki geri bildiriminiz ve iyileştirme faaliyetinin yürütülmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması
 • Yasal düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,

Amaçlarıyla sınırlı ve

 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Kişinin kendisi tarafından verinin alenileştirilmiş olması

Hukuki sebeplerine bağlı olarak işlemektedir.

Söz konusu kişisel verilerinizi sadece; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 8/2-a’da öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla internet sayfası faaliyetlerinin yürütülmesi ve sunduğumuz hizmetin kalite standartlarını koruma, İZLADAŞ’ın faaliyetlerini gereği tarafımızdan bilgi/belge taleplerinde bulunan kişilerin taleplerinin karşılanması amacıyla; internet sayfası geliştiricileri, site analizi ölçen şirketler, iş ortakları, yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile denetleyici kurumlara aktarılabilecektir.

İşlenen veriler ve bilgiler, yasal süresi sona erdiğinde veri sorumlusu tarafından uygun görülecek yöntemlerden biri ile silinecek, yok edilecek veya imha edilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kanun’a göre veri sahiplerinin,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlendiği bildirilen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş verilerin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerin aktarıldığı kişiler var ise bu kapsamda yapılan işlemlerin de bu kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin varsa aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Toplanan verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve kişisel verilerin aktarıldığı kişiler var ise bu kapsamda yapılan işlemlerin de bu kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yasaya aykırı işlenmiş veriler dolayısıyla oluşabilecek zararların giderilmesini talep etme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakları bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://izladas.com.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz İzladaş Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre, “Şehit Fethi Bey Cd. No:32/A Konak/İZMİR” adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@izladas.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Deneyiminizi geliştirmek ve site kullanımınızın analizi için KVKK kapsamında çerezleri kullanıyoruz. Sitemize göz atarak veya bu bilgilendirmeyi kapatarak, Çerez Kullanımı`nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.