Hizmetlerimiz

Genel KVKK Aydınlatma Metni

İZLADAŞ

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

1- VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) İZLADAŞ veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Unvan              : İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

İnternet                        : http://izladas.com.tr/

Telefon                        : +90 (232) 481 11 17

E-Posta            : kvkk@izladas.com.tr

Adres               : Şehit Fethi Bey Cd. No:32/A Konak/İZMİR

İZLADAŞ olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, İZLADAŞ olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, İZLADAŞ ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda aşağıda açıkladığımız şekilde ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, İZLADAŞ tarafından verilen hizmet ya da faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanabilecektir. İZLADAŞ’ın faaliyetleri ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, İZLADAŞ hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, İZLADAŞ binamızı veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

KVKK’nın 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, Doğru ve gerektiğinde güncel, Belirli açık ve meşru amaçlar için, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde veri sorumlusu tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz; 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamındaki hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve mesleki ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere faaliyetlerimizi yerine getirebilmek amacıyla, çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, İZLADAŞ nezdinde güvenliğin temin edilmesi amacıyla, İZLADAŞ tarafından sunulan hizmetlerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde hizmet alanlara, tedarikçilere, iş ortaklarımıza ulaştırılmasını temin amacıyla, ilgili kanunlar uyarınca düzenlenme yükümlülüğümüzün bulunduğu evrakların düzenlenebilmesi amacıyla, talep ettiğiniz veya edeceğiniz tarife ve hizmetlere ilişkin olarak tarafınızla iletişim kurulabilmesi, üyelerimiz, iş ortaklarımız ve diğer ilişki içinde bulunduğumuz kişi veya kurumların ilgili sözleşmelere ve yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi, finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, İZLADAŞ tarafından yapılmakta olan raporlama, mali veri, sigorta, vergi hesaplamaları, hizmet alanlar ile sözleşme ilişkimiz gereği sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirebilmek, hizmet ve hizmet sonrası destek süreçlerini yönetmek, hizmet alanlar ile iletişime geçilmesi, hizmet alanların, şikâyet, talep ve bilgi danışma süreçlerinin yönetilmesi, uygun şekilde geri dönüş sağlanması, İZLADAŞ’ın taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla, İZLADAŞ ile sözleşmesel ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı E-Beyanname hesaplamaları, Staj / İş Başvuru Formlarının ifası amacıyla, SGK Başkanlığı’na bağlı E-Bildirge hesaplamaları ve tespiti gibi amaçlarla kullanılması, çalışanlarımıza teslim edilen araç ve gereçlerin verimli ve etkili kullanılmasını sağlamak amacıyla, Çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın işe uygunluğunun ve işe devamının değerlendirilmesi ve Türk Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanan özen sorumluluğunun sağlanması amacıyla, çalışan adaylarımızın işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanlarımızın özlük dosyalarının oluşturulması ve İZLADAŞ’ın İnsan Kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla, çalışan istihdam öncesi ve istihdam sonrası süreçlerde hukuki ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi amacıyla, iş sözleşmelerinden kaynaklanan başta ücret ödeme borcu olmak üzere sair yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla, kurumsal yazışmalarının yürütülmesi amacıyla, İşyerinde meydana gelebilecek olaylarda disiplin sürecinin işletilebilmesi amacıyla, hizmet alanların memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla, Yargısal makamlar ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla, İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla, iletişim formu ile tarafımıza iletilen mesajların/görüş/öneri/şikayet ve talep gibi bildirimlerin geri dönüşlerini yapabilmek adına, kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla işlenebilmektedir.

2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde: Faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza, Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, İlgili mevzuat hükümlerine göre faaliyetlerimizin denetimi amacıyla resmi kurumlar ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına, özel entegratör firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına, İZLADAŞ’ın bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine (Google, Facebook gibi), İZLADAŞ’ın faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla işbirliği içinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına, İZLADAŞ tarafından finansal ve mali tabloların oluşturulması, stratejik planların hazırlanması, gelir-gider/bilanço durumlarının hazırlanması ve takibi, üretim ve işletme için gerekli her türlü donanım temini ve planlanması amacıyla tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza, işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine, Güvenlik, teknoloji hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara, Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına, Bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına, Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara, Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize, İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.VERI SAHİBİNİN KVKK 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI:

Kanun’a göre veri sahiplerinin,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlendiği bildirilen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Eksik veya yanlış işlenmiş verilerin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerin aktarıldığı kişiler var ise bu kapsamda yapılan işlemlerin de bu kişilere bildirilmesini isteme,
  • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin varsa aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Toplanan verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve kişisel verilerin aktarıldığı kişiler var ise bu kapsamda yapılan işlemlerin de bu kişilere bildirilmesini isteme,
  • Yasaya aykırı işlenmiş veriler dolayısıyla oluşabilecek zararların giderilmesini talep etme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakları bulunmaktadır.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://izladas.com.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz İzladaş Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre, “Şehit Fethi Bey Cd. No:32/A Konak/İZMİR” adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@izladas.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

 

Deneyiminizi geliştirmek ve site kullanımınızın analizi için KVKK kapsamında çerezleri kullanıyoruz. Sitemize göz atarak veya bu bilgilendirmeyi kapatarak, Çerez Kullanımı`nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.