Hizmetlerimiz

İnternet Sitesi İletişim Formu Aydınlatma Metni

           

İZLADAŞ

İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ


             İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (“İZLADAŞ”), olarak kullanıcılarımızın internet (“web”) hizmetleri aracılığıyla yönelteceği herhangi bir görüş, öneri ve buna ilişkin istekleri için bu kapsamdaki başvurularına doğru, eksiksiz ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi ile yasal yükümlülüklere uyumluluk için iletişim formu bulunmaktadır. Veri sorumlusu sıfatıyla, iletişim formu vasıtasıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.

1- VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) İZLADAŞ veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Unvan              : İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

İnternet                        : http://izladas.com.tr/

Telefon                        : +90 (232) 481 11 17

E-Posta            : kvkk@izladas.com.tr

Adres               : Şehit Fethi Bey Cd. No:32/A Konak/İZMİR

2- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

İletişim Formunu kullanarak tarafımıza ilgili formda talep edilen kişisel verilerinizi iletmektesiniz. Aşağıda işlenen kişisel verilerinizin kategorik bazda bilgisi yer almaktadır.

İLETİŞİM FORMU

VERİ

KATEGORİ

Ad - Soyad*

Kimlik Bilgisi

E-Posta*

İletişim Bilgisi

Telefon

İletişim Bilgisi

Cep Telefonu

İletişim Bilgisi

Mesajınız*

İşlem Bilgisi

IP Adresi*

İşlem Güvenliği Bilgisi

(*) ile işaretli olmayan verilerin tarafımıza iletilmesi zorunlu olmayıp tarafınızca iletildiğinde kayıt altına alınmaktadır.

3- KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIMIZ

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortam aracılığı ile otomatik olarak işlenmektedir.

4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

İZLADAŞ tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu kişisel veri işleme süreci ile sınırlı olmak üzere, İZLADAŞ nezdinde iletişim formunu değerlendirmek ile yetkilendirilmiş olan departman ve birimler ile paylaşılmakta olup talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılabilmektedir bunlar haricinde herhangi bir üçüncü kişi veya firma ile paylaşılmamaktadır.

İşlenen veriler ve bilgiler, yasal süresi sona erdiğinde veri sorumlusu tarafından uygun görülecek yöntemlerden biri ile silinecek, yok edilecek veya imha edilecektir.

İZLADAŞ, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (Kanun) 5/2. maddesinde belirtilen şartları (hukuki sebepler) karşılamak şartıyla veya veri sahibinin açık rızası ile kişisel verileri işleyebilir. Veri sorumlusu olarak, web sitemiz üzerinden kullandığınız iletişim formlarını yürürlükten kaldırabilir, türlerini veya işlevlerini değiştirebiliriz. Aydınlatma metnimiz üzerinde yapılan olan her türlü güncelleme web sitemizde ve web uygulamalarımızda yayınlanmasıyla birlikte yürürlük kazanacaktır.

5- KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kanun’a göre veri sahiplerinin,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlendiği bildirilen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Eksik veya yanlış işlenmiş verilerin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerin aktarıldığı kişiler var ise bu kapsamda yapılan işlemlerin de bu kişilere bildirilmesini isteme,
  • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin varsa aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Toplanan verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve kişisel verilerin aktarıldığı kişiler var ise bu kapsamda yapılan işlemlerin de bu kişilere bildirilmesini isteme,
  • Yasaya aykırı işlenmiş veriler dolayısıyla oluşabilecek zararların giderilmesini talep etme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakları bulunmaktadır.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://izladas.com.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz İzladaş Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre, “Şehit Fethi Bey Cd. No:32/A Konak/İZMİR” adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@izladas.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

 

Deneyiminizi geliştirmek ve site kullanımınızın analizi için KVKK kapsamında çerezleri kullanıyoruz. Sitemize göz atarak veya bu bilgilendirmeyi kapatarak, Çerez Kullanımı`nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.