Hizmetlerimiz

Mesleki Belgelendirme Sınavı Aydınlatma Metni

             

İZLADAŞ

MESLEKİ YETERLİLİK SINAV ADAYLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

VE

İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

              İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (“İZLADAŞ”) olarak 5544 sayılı kanun ile belirlenmiş ve farklı tarihlerde tebliğleri yapılmış mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesinin tahsisi için sınav ve belgelendirme aşamalarının gerçekleştirilmesinde bazı kişisel verileri işlememiz gerekmektedir. Faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. İZLADAŞ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir. İşbu Aydınlatma Metni İZLADAŞ vasıtasıyla gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Sınavlarına başvuran katılımcı sınav adayları için hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından İZLADAŞ ‘veri sorumlusu’ olmaktadır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde faaliyet gösteren ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren Şehit Fethi Bey Cd. No:32/A Konak/İZMİR adresinde mukim İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar Arge ve Dan. Hiz. A.Ş.’dır.

 

İşlenen Kişisel Veriler

Tarafınıza ait kişisel veriler, başvurduğunuz mesleki yeterlilik sınavına ilişkin olarak bizlerle paylaşmış olduğunuz belgelendirme kuruluşu adı, üye olunan vakıf bilgisi, kan grubu, sağlık bilgisi, finans, görsel ve i̇şitsel kayıtlar,i̇letişim,kimlik,mesleki deneyim ve özlük olarak kategorilendirilebilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İZLADAŞ tarafından söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. İZLADAŞ tarafından işlenen kişisel veriler tabi olduğumuz yasal mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz dahil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, mesleki yeterlilik sınavına ilişkin hizmet sunmak, sınavın gerçekleştirilmesini sağlama ve mesleki yeterliliği kazanan kişilerin sahiplerine belgelendirme yapılabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

 

Bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz mesleki yeterlilik sınavı süresince Mesleki Yeterlilik Kuruluşu ve Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşlenen kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; bu aydınlatma metninin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığındaki amaçlarla, kanunlarda öngörülmesi, İZLADAŞ’ın kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kanundan doğan hakların tesisi, veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir. Kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini  isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için

iletisim@izladas.com.tr ile iletişime geçebilir veya Şehit Fethi Bey Cd. No:32/A Konak/İZMİR adresinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Mesleki Yeterlilik Sınav Adayları için Açık Rıza Formu

İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Mesleki Yeterlilik Sınav Adayları için Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metnini okudum. Bu kapsamda mesleki yeterlilik sınavı için işlenecek kişisel verilerden açık rızası gereken “üye olunan vakıf bilgisi, kan grubu, sağlık bilgisi” gibi kişisel verilerimin okuduğum aydınlatma metni çerçevesinde işlenmesine, saklanması ve yurt içinde aktarılmasına açık rıza verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Mesleki Yeterlilik Sınav Adayları için Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deneyiminizi geliştirmek ve site kullanımınızın analizi için KVKK kapsamında çerezleri kullanıyoruz. Sitemize göz atarak veya bu bilgilendirmeyi kapatarak, Çerez Kullanımı`nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.